സ്ത്രീ -ഇസ്ലാമില്‍

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം സ്ത്രീക്ക് നല്‍കുന്ന അവകാശങ്ങള്‍ എന്താണ്? ഇസ്ലാമില്‍ അവള്‍ നിന്ദ്യയാണോ?
എന്നീ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം നല്‍കുന്ന പ്രബന്ധം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം