നിമിഷങ്ങള്‍ കര്‍മ്മങ്ങളാല്‍ ധന്യമാക്കുക

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

സമയത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഓരോ നിമിഷവും അമൂല്യമായതിനാല്‍ അവ വ്യതസ്ത മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച് പുണ്യം കരസ്ഥമാക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന പ്രബന്ധം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം