പര്‍ദ്ദ

വിേശഷണം

പര്‍4ദ്ദയുടെ ആവശ്യകതയും സ്ത്രീകള്‍ അങ്ങാടികളില്‍ കറങ്ങി നടക്കുന്നതിന്‍റെ അപകടവും വിവരിക്കുന്ന പ്രബന്ധം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം