കാപട്യം, അഹങ്കാരം, നിഷേധം എന്നിവയാല്‍ കാഫിറാകുന്നതിന്‍റെ നിര്‍വചനം

വിേശഷണം

കാപട്യം, അഹങ്കാരം, നിഷേധം എന്നിവയാല്‍ കാഫിറാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം