വിേശഷണം

മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഹജ്ജിനെയും ഉംറയെയും കുറിച്ചുള്ള അദ്ധ്യായത്തില്‍ നിന്നുള്ള പ്രസ്തുത പ്രബന്ധത്തില്‍ ഉംറയുടെ രൂപം, വിധികള്‍,നിബന്ധനകള്‍ അതിന്‍റെ റുക്നുകള്‍ മുതലായവ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം