മുഹറം മാസവും ആശൂറാഉം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

മുഹറം മാസത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ടതകളും ആശൂറാഇന്‍റെ ദിവസത്തില്‍ നോമ്പെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം