മുഹറം മാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിദ്’അത്തുകള്‍

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിങ്കല്‍ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട മാസമായ മുഹറത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പ്രത്യേകിച്ചും ശിയാക്കള്‍ക്കിടയില്‍ വ്യാപകമായ ബിദ്’അത്തുകളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം