മുഹറം മാസത്തിന്‍റെയും ആശൂറാഇന്‍റെയും ശ്രേഷ്ഠതകള്‍

വിേശഷണം

മുഹറം മാസത്തിന്‍റെയും ആശൂറാഇന്‍റെയും ശ്രേഷ്ഠതകളും പ്രസ്തുത മാസത്തിലും ദിനത്തിലും നോമ്പെടുക്കുന്നതിന്‍റെ വിധികളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിദ്’അത്തുകളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം