വിേശഷണം

അപകടങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന ഈ കറുത്ത കാലഘട്ടത്തില്‍ ഒരു മുസ്ലീം എങ്ങിനെ ക്ഷമ അവലംബിക്കണമെന്നും അല്ലാഹുവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതെങ്ങണെയെന്നും ചെറുതും വലുതുമായ മുഴുവന്‍ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹുവില്‍ ഭരമേല്‍പ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം