ഹജ്ജും ഉംറയും

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവന്‍ വിധികളും പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രബന്ധങ്ങളുടെ പരിഭാഷയാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം