അനുസരണക്കും ധിക്കാരത്തിനും ഇടയില്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം