ശുദ്ധി, വെള്ളം എന്നിവ സംബന്ധമായ വിധികള്‍

വിേശഷണം

ശുദ്ധീകരണം, വെള്ളം എന്നിവയുടെ വിധികള്‍ വിവരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം