ഏകദൈവ വിശ്വാസവും ഇനങ്ങളും

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നെടുത്ത ഈ പരിഭാഷയില്‍ അല്ലാഹുവിനുള്ള ആരാധനയിലെ ഏകത്വം,അതിന്‍റെ ഇനങ്ങള്‍, ശ്രേഷ്ഠത മുതലായവ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം