ആരാധന

വിേശഷണം

മനുഷ്യനെയും ജിന്നുകളെയും പടച്ചതിന്‍റെ ലക്’ഷ്യം,ആരാധനയുടെ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍,അത് യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കുന്ന വിധം മുതലായ കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന പ്രബന്ധം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം