ശിര്‍ക്കും ഇനങ്ങളും

വിേശഷണം

രക്ഷകര്‍ത്രിത്വം, ആരാധന,നാമവിശേഷണങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്‍ അല്ലാഹുവില്‍ പങ്കുചേര്‍ക്കല്‍,അവയുടെ അപകടങ്ങള്‍,ശിക്ഷ മുതലായ വിഷയങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം