നമസ്കാരത്തിന്‍റെ യുക്തി, പ്രാധാന്യം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം