പണ്ഡിതന്മാരുടെ ശ്രേഷ്ഠത

വിേശഷണം

പ്രവാചകന്മാരെ അനന്തരമെടുത്ത സത്യത്തിന്‍റെ പ്രബോധകരും സഹായികളുമായ ജനങ്ങളെ നേര്‍വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പണ്ഡിതരുടെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം