ഈമാനിന്‍റെ വര്‍ദ്ധനവ്

വിേശഷണം

ഈമാന്‍, അതിന്‍റെ വര്‍ദ്ധനവ്, കുറവ് അതിനുള്ള കാരണങ്ങള്‍ മുതലായവ വിവരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം മുഹമ്മദ് ഇബ്റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്;ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രബന്ധ പരിഭാഷയാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം