സല്‍മാനുല്‍ ഫാരിസി(റ)

വിേശഷണം

പ്രമുഖ സ്വഹാബിയുമായിരുന്ന സല്‍മാനുല്‍ ഫാരിസി(റ)വിന്‍റെ ഇസ്ലാം സ്വീകരണവും പ്രത്യേകതകളും സ്വഭാവങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉള്‍കൊള്ളുന്ന ചരിത്രം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം