പ്രവാചകനെ സഹായിക്കാന്‍ നൂറുമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍

വിേശഷണം

വ്യക്തി, സമൂഹം, പണ്ഡിതന്‍, വിദ്യാര്‍ത്ഥി, പണക്കാരന്‍, ഭരണകൂടം,പ്രബോധകണ്‍, ചിന്തകന്‍,തുടങ്ങി സര്‍വ്വ മേഖലയില്‍ നിന്നുകൊണ്ടും പ്രവാചകണെ സഹായിക്കാനുള്ള പ്രസ്തുത മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയത് ഇസ്ലാമിക അന്താരാഷ്ടെഅ സമിതിയാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം