പ്രക്രിതിപരമായ കാര്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ചേലാകര്‍മ്മം ചെയ്യുക താടിവെട്ടുക, നഖം മുറിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള പത്ത് കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുന്ന ഈ പ്രബന്ധം ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ളതാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം