കുളി

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള ശുദ്ധീകരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പ്രബന്ധ പരിഭാഷയില്‍ കുളിയുടെ നിര്‍വചനം,നിര്‍ബന്ധ ഘടകങ്ങള്‍, നബിയുടെ കുളിയുടെ രൂപം, കുളി നിര്‍ബന്ധമാകുന്ന അവസ്ഥ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം