തയമ്മും

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള ശുദ്ധീകരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പ്രബന്ധ പരിഭാഷയില്‍ തയമ്മും എന്നതിന്‍റെ നിര്‍വചനം, രൂപം,അത് നിഷ്ഫലമാകുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ മുതലായവ വിവരിക്കുന്നു. വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം