ഹൌഥുല്‍ കൌഥര്‍

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബ്ന്‍ ഇബ്രാഹീം അത്തുവൈജിരി ര്‍ചിച്ച അല്‍ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ വന്ന ലേഖനത്തിന്‍റ്റെ പരിഭാഷയണിത്.‍ അന്ത്യനാളിലുള്ള നബി(സ) യുടെ ഹൌഥുല്‍ കൌഥര്‍രേഖതെളിവു സഹിതം ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം