ഹജ്ജിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതയും യുക്തിയും.

വിേശഷണം

ഹജ്ജിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതയും യുക്തിയും.
മുഖ്തസ്വിറു ഫിഖ് ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന് പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും ക്രോഡീകരിച്ച ഈ ലേഖനത്തില്‍ ഹജ്ജിന്‍റെ ഇനങ്ങള്‍ .ശ്രേഷ്ഠത, യുക്തി, ഹറമിന്‍റെ പരിശുദ്ധി എന്നിവ പ്രറ്റിപാദിക്കുന്നു,

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം