പ്രായശ്ചിത്തം നല്‍കല്‍

വിേശഷണം

പ്രായശ്ചിത്തം നല്‍കല്‍
മുഖ്തസ്വിറു ഫിഖ് ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന് പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും ക്രോഡീകരിച്ച ഈ ലേഖനത്തില്‍ ഹജ്ജിന്‍റെ ഇഹ് റാമില്‍ പ്രവേശിച്ചവര്‍ക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം നല്‍കല്‍ അനിവാര്യമായ സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍ ഏവ എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കുന്നു,

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം