ഹജ്ജിന്‍റെ ഇനങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ഹജ്ജിന്‍റെ ഇനങ്ങള്‍ മുഖ്തസ്വിറു ഫിഖ് ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന് പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും ക്രോഡീകരിച്ച ഈ ലേഖനത്തില്‍ ഹജ്ജിന്‍റെ ഇനങ്ങള്‍ ഏവ എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കുന്നു,

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം