ഇസ്ലാമിന്‍റെ ലാളിത്യം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ ലാളിത്യം
ഇസ്ലാമിന്‍റെ നിയമ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്‍ വളരെ ലളിതവും സരളവുമാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുര്ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം