സ്വദഖയും സകാത്തും

വിേശഷണം

നിർബന്ധവും ഐച്ഛികവുമായ ദാനധർമങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠത വ്യക്തമാക്കുന്ന ലഘുഭാഷണം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം