സ്വദഖയും സകാത്തും

വിേശഷണം

നിർബന്ധവും ഐച്ഛികവുമായ ദാനധർമങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠത വ്യക്തമാക്കുന്ന ലഘുഭാഷണം

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു