പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഫലം ഉദ്ദേശമനുസരിച്ച്

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം