വിേശഷണം

ഖിറാ‍അത്തു മത്’നു മുഖദിമത്തുല്‍ ജസരിയ്യ-ഒന്ന്:-ഖുര്‍’ആന്‍ പാരായണ നിയമങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു അലി ഇബ്’നു യൂസുഫ് ജസരിയുടെ ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം