ഖുര്‍’ആന്‍ മനപാഠമാക്കാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍

വിേശഷണം

സൂക്ഷ്മമായ രീതിയില്‍ പദങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കി ഖുര്‍’ആന്‍ മനപാഠമാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഇല്‍മുദ്ദീന്‍ അബൂഹസന്‍ അലി ഇബ്;നു മുഹമ്മദ് സഗാവി രചിച്ച ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം