പുതുവര്‍ഷവും ആത്മവിചിന്തനവും

വിേശഷണം

വര്‍ഷാവസാനം കഴിഞ്ഞുപോയ കാലത്തെ കുറിച്ച് ആത്മവിചിന്തനം നടത്തുവാനും പാശ്ചാതപിക്കുവാനും ഉള്ള സന്ദര്‍ഭങ്ങളെ കുറിച്ച് ശൈഖ് മുഹമ്മദിന്‍റെ വിവരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം