ഹജ്ജും ബലികര്‍മ്മവും

വിേശഷണം

ഹജ്ജിന്‍റെയും ബലികര്‍മ്മത്തിന്‍റെയും ശ്രേഷ്ഠതകള്‍ വിവരിക്കുന്ന പ്രസംഗം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം