അമാനത്തുകള്‍

വിേശഷണം

അമാനത്തിന്‍റെ യഥാര്‍ത്ഥവശം വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം