നന്‍മകളും തിന്‍മകളും

വിേശഷണം

തിന്‍’മകള്‍ നന്‍’മയെ നിഷ്ഫലമാക്കുകയും തിന്‍’മക്കു ശേഷം നന്‍’മ ചെയ്താല്‍ അവ തിന്‍’മകളെ മായ്ച്ചു കളയുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം