പ്രവാചക സ്നേഹവും അദ്ദേഹത്തെ പിന്‍പറ്റലും

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം