ദാമ്പത്യപ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ദാമ്പത്യജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം നിര്‍ദ്ദേശിക്കുകയും സ്വസ്ഥമായ ജീവിതമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു .സമൂഹത്തില്‍ വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന വിവാഹമോചനത്തിന്‍റെ അപകടങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം