പ്രതാപം അല്ലാഹുവിനും പ്രവാചകനും വിശ്വാസികള്‍ക്കും

വിേശഷണം

അന്ധകാരവും അധര്‍മ്മവും അസമത്വവും അവിശ്വാസവും നിരീശ്വരവാദവും നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് യഥാര്‍ത്ഥ വിജയവും പ്രതാപവും അല്ലാഹുവിനും പ്രവാചകനും സത്യമത വിശ്വാസികള്‍ക്കുമാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം