വിേശഷണം

മുസ്ലീംകളെ മറ്റുള്ളവരില്‍ നിന്ന് വേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന സവിശേഷ ഗുണമായ അമാനത്തികള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിന്‍റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം