ജുമുഅനമസ്കാരവും വിധികളും

വിേശഷണം

ജുമുഅ നമസ്കാരത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍, ഗുണങ്ങള്‍, വിധികള്‍ മുതലായവ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം