ബാങ്കിന്‍റെയും ഇഖാമത്തിന്‍റെയും വിധികള്‍

വിേശഷണം

നമസ്കാരത്തിന്‍റെ സമയമറിയിക്കുന്ന ബാങ്കിന്‍റെയും നമസ്കാരം ആരംഭിക്കുന്നതിനെ അറിയിക്കുന്ന ഇഖാമത്തിന്‍റെയും വിധികള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം