ഇസ്ലാമിലെ പെരുമാറ്റ മര്യാദകള്‍

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിലെ പെരുമാറ്റ മര്യാദകള്‍:- സല്‍’സ്വഭാവങ്ങള്‍ക്കും നല്ല പെരുമാറ്റരീതിക്കും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നല്‍’കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം. പ്രസ്തുത വിഷയത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്ത ഹദീസുകളുടെ സമാഹാരമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം