നമസ്കാരത്തിലെ പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍

വിേശഷണം

സലാം വീട്ടുന്നതിനു മുമ്പ് നമസ്കാരത്തില്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്ന പ്രാര്‍ത്ഥനകളിലൂടെ ഒരാള്‍ അല്ലാഹുവുമായി സംഭാഷണം നടത്തുന്നതാകയാല്‍ അവ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അര്‍ഹിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം