അല്ലാഹുവിന്‍റെ താക്കീത്.

വിേശഷണം

അല്ലാഹു നിഷിദ്ധമാ‍ക്കിയ പാപങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ‍ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിക്കുന്നത് തടയപ്പെടുകയും പൊതുശിക്ഷ വര്‍ഷിക്കാനിടയാകുമെന്നും പ്രവാചകവചനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം