വിേശഷണം

ഇസ്ലാം സ്ത്രീക്ക് പര്‍ദ്ദ നിര്‍ബന്ധമാക്കിയതിലൂടെ അവളെ അനവധി കുഴപ്പങ്ങളില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന വസ്തുത വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രബന്ധം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം