സലഫുസ്വാലിഹീന്‍കളുടെ വിശ്വാസങ്ങള്‍ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം-രണ്ട്

വിേശഷണം

സലഫുസ്വാലിഹീന്‍കളുടെ വിശ്വാസങ്ങള്‍ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍ അബ്ദു റസാഖ് ബദര്‍ തയ്യാറാക്കിയ വിവരണം.(രണ്ടാം ഭാഗം)

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം