ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ പ്രധാന്യം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഒരു മുസ്ലിമിന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ പ്രധാന്യം വിവരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം