റമദാന്‍-സ്വാഗതം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

പുണ്യകര്‍മ്മങ്ങളാലും പാപമോചനത്താലും റമദാനിനെ സജീവമാക്കാന്‍ ഉപദേശിക്കുന്ന ജുമു’അ പ്രസംഗം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം