മാരണവും അതിന്‍റെ അപകടങ്ങളും

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

മാരണവും അതിന്‍റെ ഇനങ്ങളും ശിക്ഷയും പ്രശ്നക്കാരെ സമീപിക്കല്‍, ജോത്സ്യം മുതലായ കാര്യങ്ങളും അവയെ സമീപിക്കുന്നതിന്‍റെ വിധികളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം